1. Postanowienia ogólne

 

  1. Niniejszy Regulamin dotyczy:
   1. zasad organizacji Warsztatów Kulinarnych przez Organizatora;
   2. warunków uczestnictwa w Warsztatach Kulinarnych realizowanych przez Organizatora;
   3. zasad sprzedaży i wykorzystywania Voucherów na Warsztaty Kulinarne;
   4. zasad i warunków rezerwacji, płatności i sprzedaży biletów na Warsztaty Kulinarne realizowaneprzez Organizatora.
  2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. Bilet oznacza bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Warsztaty Kulinarne;
   2. Klient oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjnie posiadającą osobowość prawną, która korzysta z usługi oferowanej przez Organizatora;
   3. Organizator oznacza Cook Story Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ulicy Klimczaka 1 lok 13., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000652876 posługująca się numerem NIP: 9512425055 oraz numerem REGON:366092984, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 złotych;
   4. Portal oznacza serwis internetowy dostępny w domenie internetowej www.cookstory.online.
   5. Prowadzący oznacza osobę prowadzącą Warsztaty Kulinarne wskazaną przez Organizatora dla każdego z warsztatów w Portalu;
   6. Rezerwacja oznacza czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów lub Voucherów;
   7. Umowa oznacza umowę zawieraną pomiędzy Organizatorem, a Klientem, na mocy której Klient nabywa prawo do udziału w Warsztatach Kulinarnych;
   8. Warsztaty Kulinarne oznaczają warsztaty kulinarne realizowane zgodnie z warunkami opisanymi dla każdego z warsztatów w Portalu na stronie internetowej danego warsztatu i na które Bilety są dostępne za pośrednictwem systemu sprzedaży na stronie www.cookstory.online.
   9. Vouchery oznaczają bilety upominkowe dostępne w Portalu lub zakupione w siedzibie Organizatora.
  3. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji i zakupów dokonanych za pośrednictwem Portalu oraz w siedzibie Organizatora.
  4. Dokonanie Rezerwacji, zakup Biletu, zakup Vouchera są jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  5. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Portalu podczas dokonywania Rezerwacji.
  6. Dokonując Rezerwacji Klient wyraża zgodę:
   1. na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji oraz realizacji Warsztatów Kulinarnych przez Organizatora
   2. na wykorzystanie swojego wizerunku i zdjęć opublikowanych na profilach społecznościowych z oznaczeniem Cook Story by Samsung i Cook Story Online utrwalonych w sposób o którym mowa w par. 3 ust 1 Regulaminu nieodpłatnie i bezterminowo
    – odpowiednio do zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 rok (Dz. U z 2018 r poz.1000) dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów ustawowo uprawnionych.
   3. na otrzymywani od Organizatora informacji handlowych, w tym ofert i promocji, środkami komunikacji elektronicznej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Cook Story Sp. z o.o. (adres: Warszawa (02-797), ul. Klimczaka 1 lok.13) jako administratora danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym: świadczenia usługi newsletter. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

2. Warsztaty Kulinarne

 

    1. Organizator organizuje Warsztaty Kulinarne dla osób dorosłych, jak również warsztaty dedykowane dla dzieci – pod opieką osób dorosłych. Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
    2. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki.
    3. Organizator zapewnia uczestnikom:
     1. wszelkie materiały niezbędne do uczestnictwa w warsztatach tj. link do nagrania i przepisy
     2. przekazanie przez Prowadzącego Warsztaty Kulinarne wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania potraw z Klientem zgodnie ze scenariuszem Warsztatów i/lub;
     3. pokaz kulinarny i/lub;
     4. przekazanie przez Prowadzącego Warsztaty Kulinarne wiedzy na temat technik związanych z kulinariami;
     5. i/lub inne usługi, zgodnie z zakresem Warsztatów Kulinarnych opisanych w Portalu.
    4. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Klientów.
    5. Warsztaty Kulinarne odbywają się w języku polskim, z zastrzeżeniem sytuacji, w których w opisie danych warsztatów w Portalu znajduje się informacja, że warsztaty odbywają się w innym języku.
    6. Liczba miejsc na Warsztatach Kulinarnych jest ograniczona i określana przez Organizatora w Portalu.
    7. Temat, cena, data i godzina oraz przybliżony czas trwania Warsztatów Kulinarnych, jak również scenariusz Warsztatów Kulinarnych (menu) oraz Prowadzący Warsztaty Kulinarne określane są każdorazowo przez Organizatora w Portalu.
    8. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Klientów, Organizator, po uzyskaniu zgody Klientów, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Warsztatów Kulinarnych, tak by Klienci mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę Klientów, prowadzący może też skrócić Warsztaty Kulinarne, bądź zmienić ich scenariusz, m.in. menu.
    9. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
    10. Klientowi nie wolno udostępniać danych do logowania na Warsztaty Kulinarne innym osobom. Klient ponosi odpowiedzialność prawną za rozprzestrzenianie zakupionej usługi innym osobom.
    11. Udział w Warsztatach Kulinarnych online wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
    12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Klienta.

3. Zasady i warunki uczestniczenia w Warsztatach Kulinarnych

 

    1. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania Warsztatów Kulinarnych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, dźwięk (wideo, audio, zdjęcia) i wykorzystywania ich w swoich materiałach w Portalu i na profilach społecznościowych (własnych oraz współpracujących z Organizatorem);
    2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na Warsztatach Kulinarnych, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

4. Zasady zakupu usług w Portalu

 

    1. Klient dokonując zakupu Warsztatów Kulinarnych, Voucherów lub innych artykułów dostępnych w sklepie Cook Story Online akceptuje szczegóły dotyczące ww. usług opisanych w Portalu.
    2. Zgłoszenie do udziału w Warsztatach Kulinarnych lub zakup Voucherów, lub innych artykułów dostępnych w sklepie Cook Story Online jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego Regulaminu. Rezerwując lub kupując miejsce/miejsca na Warsztatach Kulinarnych lub kupując Voucher, lub inne artykuły dostępne w sklepie Cook Story Online Klient akceptuje treść Regulaminu.
    3. Klient kupuje miejsce/miejsca w Warsztatach Kulinarnych przez wybranie tematu i daty warsztatów, wypełnienie odpowiednich formularzy w Portalu oraz wniesienie opłaty zgodnie ze wskazaną ceną danych Warsztatów Kulinarnych.
    4. Klient ma możliwość zakupu Vouchera w Portalu w różnych wartościach, wskazanych na ww. stronie oraz zakupu artykułów dostępnych na stronie sklepu Cook Story Online w cenach podanych na ww. stronie.
    5. Voucher jest bezimienny.
    6. Voucher może zostać przekazany dowolnej osobie, z tym zastrzeżeniem, że wykorzystać go może tylko jedna osoba i tylko jeden raz. Za przekazanie Vouchera wybranej przez siebie osobie i poinformowania jej o warunkach uczestniczenia w warsztatach określonych w niniejszym regulaminie odpowiada osoba kupująca Voucher.
    7. W sytuacji gdy wartość Vouchera jest wyższa, niż wartość zakupu Warsztatów Kulinarnych Organizator nie zwraca, ani nie refunduje różnicy pomiędzy ceną Warsztatów Kulinarnych, a wartością zakupionego Vouchera.
    8. W sytuacji, gdy wartość Vouchera jest niższa, niż wartość zakupu Warsztatów Kulinarnych Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny pomiędzy Warsztatami, a wartością Vouchera.
    9. Klient, który dokonał zakupu Warsztatów Kulinarnych jest informowany o przyjęciu na Warsztaty Kulinarne drogą mailową przez Organizatora.

5. Proces zakupu Biletów i Voucherów w Portalu

 

    1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów Klient:
     1. dokonuje wyboru Warsztatu Kulinarnego z listy dostępnej w Portalu;
     2. dokonuje wyboru liczby miejsc z dostępnych na dane Warsztaty Kulinarne
     3. podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy oraz hasło niezbędne do wydrukowania Bile
     4. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
     5. może wybrać opcję dostarczania okresowego informacji o Portalu i wydarzeniach Organizatora na wskazany adres poczty elektronicznej;
     6. wybiera sposób płatności z listy udostępnionej przez Por
     7. przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
    2. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Voucherów Klient:
     1. dokonuje wyboru Vouchera z listy dostępnej w Portalu;
     2. dokonuje wyboru liczby Voucherów;
     3. podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy oraz hasło niezbędne do wydrukowania Vouchera;
     4. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
     5. może wybrać opcję dostarczania okresowego informacji o Portalu i Wydarzeniach na wskazany adres poczty elektronicznej;
     6. wybiera sposób płatności z listy udostępnionej w Portalu;
     7. przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
    3. W celu zakupu Biletów z wykorzystaniem Voucherów Klient:
     1. kontaktuje się z Organizatorem drogą mailową na adres biuro@cookstory.pl
     2. W treści maila Klient powinien zawrzeć następujące informacje:
      • nazwa Warsztatu Kulinarnego z listy dostępnej w Portalu;
      • dokonać wyboru liczby miejsc z dostępnych na dane Warsztaty Kulinarne;
      • podać swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy oraz hasło niezbędne do wydrukowania Biletu;
      • podać numer Vouchera
      • może wybrać opcję dostarczania okresowego informacji o Portalu i wydarzeniach Organizatora na wskazany adres poczty elektronicznej;
      • w razie potrzeby dokonać płatności pozostałej kwoty za pomocą przelewu bankowego
      • wszystkie ustalenia drogą mailową są wiążące obie strony i są równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta
    4. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
    5. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w §5 ust. 1., 2., i 3.
    6. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w Regulaminie w §7 ust 6., który wynika z wybranej formy płatności.
    7. Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z §5 ust. 1., 2., 3. podsumowanie Rezerwacji.
    8. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
    9. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Organizator dostarcza Bilety lub Vouchery do Klienta zgodnie z §8. 4

6. Forma Biletów i Voucherów

 

    1. Bilety są dostępne w formie biletów PDF.
    2. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru Rezerwacji, numeru Vouchera, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku Biletu lub Vouchera i nieudostępniania osobom trzecim maila i linku do Biletu, ani wydruku Biletów i Voucherów, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania, zastrzeżeniem §6 ust. 3.
    3. Klient ma prawo przekazania Vouchera osobie trzeciej z zachowaniem zasad zgodnie z §4 ust. 6.

7. Formy płatności i termin ważności Rezerwacji

 

    1. Organizator oferuje następujące formy płatności internetowej (online) za Bilety:
     1. przelew bankowy,
     2. płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,
     3. Voucher
     4. Gotówka – przy zakupie vouchera w siedzibie Organizatora
    2. Dostępne formy płatności podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji Warsztatów Kulinarnych i/lub Vouchera.
    3. Płatności realizowane są przez współpracujący z Organizatorem podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
    4. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Organizatorem, o których mowa powyżej znajduje się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów opisanych w § 5.
    5. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności Rezerwacji.
    6. Okres ważności Rezerwacji wynosi:
     1. dla przelewu bankowego: 3 dni robocze;
     2. dla płatności internetowej (on-line) przelewem: 6 godzin;
     3. dla płatności internetowej (on-line) kartą płatniczą: 24 godziny;
     4. dla Vouchera: 1 godzina.
    7. W przypadku wyboru formy płatności w wykorzystaniem Vouchera i konieczności dopłaty ze względu na różnice wartości Vouchera i kosztów ceny zakupu Warsztatów Kulinarnych okres ważności Rezerwacji określany jest dla dodatkowo wybranej formy płatności (innej niż Voucher).
    8. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta zgodnie z § 5, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana.
    9. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
    10. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego Organizatora wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z § 5 ust. 1., 2., i 3.
    11. Organizator przyjmuje przelewy w polskich złotych.
    12. W przypadku płatności w innej walucie Klient powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu zagranicznego/walutowego taką, aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku Organizatora.
    13. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny, niż określony w § 7 ust.10 Organizator zwróci je na rachunek Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Organizatora.

8. Formy i warunki dostarczenia Biletów i Voucherów

 

    1. Dostępne są następujące formy dostawy: dla Biletów i Voucherów: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 5 ust. 1.,2.,i 3.
    2. Terminy dostarczenia Biletów i Voucherów pocztą elektroniczną wynoszą maksimum 1 dzień roboczy, z zastrzeżeniem ust. 6.
    3. W przypadku Biletów i Voucherów Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie z § 5 ust. 1., 2. i 3. link do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie. W przypadku problemów z otrzymaniem wiadomości proszę kontaktować się drogą mailową na adres biuro@cookstory.pl.
    4. Klient po otrzymaniu Biletów lub Voucherów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach, Voucherach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 5.
    5. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Organizatorowi zgodnie z § 10
    6. Organizator ma prawo do zastosowania ceny promocyjnej z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników do 3 dni przed planowanymi Warsztatami Kulinarnymi. Organizator nie zwraca, ani nie refunduje różnicy pomiędzy ceną regularną Warsztatów Kulinarnych, a ofertą promocyjną.

9. Odwołanie Warsztatów Kulinarnych i zwroty

    1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty lub znaczącej zmiany godziny Warsztatów Kulinarnych. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów Kulinarnych niezależnie od przyczyny. Odwołując dany Warsztat Kulinarny Organizator może zaproponować klientowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce w tej samej cenie co zakupiony BIlet. W przypadku braku zgody Klienta na ww. zmianę, Organizator dokona zwrotu Klientowi wniesionej przez niego opłaty niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Klienta o braku zgody na zmianę warsztatów.
    2. W przypadku rezygnacji do 7 dni przed terminem Warsztatów, kwota za Warsztaty zostanie Uczestnikowi zwrócona lub jego voucher zachowuje ważność. W przypadku rezygnacji krócej niż 7 dni przed terminem Warsztatów, zapłacona przez Uczestnika kwota przepada na rzecz Organizatora. Jeśli uczestnik korzysta z vouchera w ww. sytuacji stracą one ważność. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.
    3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta. (tj. Dz. U z 2019 r poz. 134).
    4. W przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację:
     1. w przypadku zwrotu należności za Bilet zakupiony w sposób opisany w §5 ust. 1 Organizator zwróci należność w formie płatności wybranej w trakcie dokonywania transakcji;
     2. w przypadku zwrotu należności za bilet zakupiony w sposób opisany w §5 ust. 3 Organizator przywróci ważność Vouchera wykorzystanego do opłacenia biletu i zwróci ewentualną dopłatę w formie płatności wybranej w trakcie transakcji.

10. Reklamacje

    1. Wszystkie reklamacje Klientów rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej biuro@cookstory.pl lub na adres korespondencyjny Organizatora.
    2. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w § 9 ust. 1 będą dokonywane w terminie określonym w § 9 ust. 4.
    3. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Warsztatów. Reklamację należy złożyć w terminie 7 dni od terminu Warsztatów.
    4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

11. Własność intelektualna

 

    1. Zabrania się Klientowi wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Organizatora.
    2. Klientowi nie wolno rozpowszechnić zakupionych usług innym osobom, nie wolno próbować przenosić lub sprzedawać zakupionych kursów i produktów w żaden sposób.
    3. Organizator udziela Klientowi dostępu do zakupionych usług wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych, edukacyjnych. Inne sposoby korzystania są wyraźnie zabronione. Klient nie może reprodukować, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać, transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić lub używać kursu, chyba, że Organizator udzieli na to wyraźnej, pisemnej zgody w umowie podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora.
    4. Klient posiadający dostęp do Warsztatu Kulinarnego może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe, które otrzymał drogą mailową wyłącznie do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
    5. Klient nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.

12. Postanowienia końcowe

 

    1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Portalu przed dokonaniem zakupu usług.
    2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili o ile nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. Zmiana nie dotyczy uczestników, którzy wykupili Warsztaty Kulinarne i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
    3. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML5 oraz z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL/TLS (np.: Mozilla Firefox, Google Chrome)
    4. Organizator zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych przez Organizatora zamówień.
    5. Użytkownik serwisu internetowego www.cookstoryonline.pl w każdej chwili może się zapisać lub wypisać z newslettera.
    6. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Organizatorowi są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora, jeżeli ma to wpływ na realizację Usługi.
    7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub procesu przed sądem, lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.